Exakta beslutsstöd vs känslighet

En fundering som ofta dyker upp när man pratar beslutsstöd för stridsflyg är huruvida ett mer exakt beslutsstöd är bättre eller inte. Det kan tyckas vara en konstig fundering men den har sina meriter. Bakgrunden till funderingen lyder ungefär så här:

Om vi har ett mer exakt beslutsstöd, så att piloterna lär sig att flyga närmare fienden med samma risknivå (p.g.a. de fördelar detta har), betyder inte det att om vi har fel förutsättningar, t.ex. om vi underskattat hur fort fiendens robotar och flygplan flyger, att vi riskerar att “förlora varje gång”?

Intuitivt kan det kännas så. Tyvärr så har man sällan möjlighet att gå inte på detaljerna för att förklara detta så jag tänkte försöka bena ut detta här för framtida referens.

För att kunna genomlysa problemet förenklar vi det till ett hypotetiskt system som är enklare att förstå men fortfarande har samma mekanismer. Låt oss anta följande:

 1. Vi avser att flyga mot en vägg och vända precis innan. Krock med väggen innebär ond bråd död (röd) och att vända innan väggen innebär överlevad (grön).
 2. Var väggen finns är definierat rent statistiskt, men man vet aldrig var väggen faktiskt är vid varje anflygning.
 3. Vi kan inte se väggen utan gör bara som vårt beslutsstöd säger. När det visar ett visst avstånd (mer om detta senare) så vänder vi, oändligt snabbt.
 4. Målsättningen är att vända utan att dö, men så nära som möjligt, där närmare här är definierat som bättre. Cost/benefit mellan att dö och vara nära väggen är ospecificerat men det antas finnas en vettig sådan avvägning.
 5. Vi har två olika beslutsstöd, bs1 och bs2. Båda har samma kunskap om väggens statistiska läge, men bs1 har ett slumpmässigare sätt (större spridning) att berätta detta för oss. bs2 kan instället förmedla nästan exakt var väggen statistiskt sätt är. Ett sätt att tänka sig detta är att avståndet från bs1 har ett brus enligt en normalfördelning som har större standardavvikelse än bs2.
 6. Övriga förhållanden är idealiserade.

Vi har alltså två osäkerheter, väggens faktiska position samt osäkerheten i förmedlingen av denna, där det senare är mycket större för bs1 än för bs2.

Man kan tycka att det alltid borde vara fördelaktigt med ett beslutsstöd med mindre osäkerhet, men det är precis detta som ifrågasätts i frågeställningen.

I bilder blir ovan utställda premisser följande. Vänder vi innan väggen blir det en grön prick där vändningen sker. Vänder vi efter väggen blir det en röd punkt. Den röda punkten är placerad på den tänkta vändpunkten för att tydliggöra detta rent statistiskt, även om man så klart skulle fastna i väggen.

De streckade grå linjerna är två standardavvikelser (1m) och visar således osäkerheten på var väggen finns. D.v.s. runt 95 % av simuleringarna hamnar väggen inom 1m från centerpositionen. Notera att denna osäkerhet också finns för beslutsstöden, som inte vet var väggen faktiskt finns vid varje simulering.

Slicefig1.png

Sedan har vi de båda beslutsstöden. Beslutsstöd bs1 har stor osäkerhet i rapporteringen av positionen där 2𝜎 (standardavvikelser) är 10m.

Slice Copyfig2.png

Beslutsstöd bs2 har en betydligt mindre osäkerhet i rapporteringen och 2𝜎 är 0.1m.

Slice Copy 2fig3.png

Vi antar att de båda osäkerheter är av varandra oberoende vilket gör att man kan slå ihop dem enligt: 𝜎tot = √ (𝜎vägg2+𝜎bs2). Den större osäkerheten får ett betydligt större inflytande och de totala standardavvikelserna (𝜎tot) blir 10.05 för bs1 och 1.005 för bs2. Piloten, som flyger mot väggen, upplever den totala osäkerheten 𝜎tot.

Om vi nu gör ett antal simuleringar enligt premisserna ovan så kommer båda beslutsstöden att fungera lika bra i antal som vänder innan väggen, det blir bra större varians (spridning) i utfallen för bs1 kontra bs2. Det kommer att se ut som följer:

Slice Copy 3fig4.png

Som synes så verkar ett mer exakt beslutsstöd inte vara bättre än ett inexakt när det gäller överlevnadschans. Detta gäller dock om man avser vända precis på medelpunkten, med 50 % sannolikhet att överleva. Självklart så vänder man lite innan denna gräns och överlever betydligt oftare, men vi kommer till det.

Det är här själva frågeställningen kommer in. Vad händer vid ett praktiskt fall när statistik blir verklighet och beslutsstödet ska användas och väggens position inte längre är en hypotetisk fördelning utan kollapsar till en viss position? Frågeställningen gör också gällande att denna faktiska position är sämre (i vårt fall närmare) än centrum på fördelningen. Vi flyttar således den blå väggen 1m (2𝜎vägg) närmare.

Slice Copy 4fig5.png

Som vi ser så verkar ett beslutsstöd med mer spridning bättre vid ett sånt praktiskt fall! Det är nog ofta denna sinnebild frågeställaren har. Men är det riktigt sant?

Det vi gjort är ett antagande att verkligheten skulle vara sämre. Men inte bara det, man har också förutsatt att man vänder på medel av fördelningen. När det gäller det första antagandet så är det symmetriskt, om man istället väljer att verkligheten är bättre, så blir resultatet:

Slice Copy 5fig6.png

Som synes så blir det då lika mycket bättre som det blev sämre i det förra antagandet. Det man kan säga om detta är att ett mer exakt beslutsstöd har högre utväxling på väggens faktiska position. Detta är inget konstigt utan helt korrekt. Utväxling är dock varken bättre eller sämre.

Sedan har vi det andra antagandet, att man vänder på centrum av fördelningen. Detta skulle i de flesta praktiska fall förmodligen vara en ineffektiv strategi, såvida inte död har en låg kostnad. Istället så vänder man antingen på ett visst avstånd i meter eller en viss sannolikhet från väggen, eller kanske bättre en kombination av båda. Vilket man väljer beror på kostnad att dö kontra vinsten att vända nära väggen, vilket är trivialt att räkna fram en kostnadsfunktion för.

Om vi väljer att vända 1 meter från väggen så kommer resultatet att bli precis som i figuren i paragrafen innan, med en stor fördel för det mer exakta bs2. Vänder man istället på 2𝜎 från väggen (d.v.s. 95 % sannolikhet att överleva) så blir resultatet:

Slice Copy 6fig7.png

Antal överlevanden blir här samma för de båda beslutsstöden, men medelvändavståndet blir en tiondel för det mer exakta bs2, vilket är en fördel.

Detta är dock inte hela bilden när det gäller det praktiska i dessa typer av system. Ovan har vi antagit att det inte finns någon återkoppling (feedback) i systemet. Alla system av denna typ kan dra stor nytta av återkoppling, även i dess enklaste form.

Ponera att vi i enkelhetens namn ökade avståndet vi vänder på med några decimeter eller delar av en standardavvikelse för varje gång någon dog. Då skulle vi ganska snart, redan efter några simuleringar, bli oberoende av den faktiska placeringen på väggen och resultaten för om vi väljer en bättre eller sämre faktisk placering av väggen skulle konvergera mot den mer statistiska fördelningen man är ute efter.

Ett system som är mer exakt, alltså med mindre spridning, tar här kortare tid att svänga in på en avsedd avvägning mellan risk och effekt.

Det finns dessutom ytterligare en fördel med ett mer exakt beslutsstöd, man får högre utväxling på sin förmåga att bedöma var fienden placerat väggen. Har man stor spridning så får man små fördelar på att veta väggens position några decimetrar bättre. Om man t.ex. vet exakt var väggen står, och har ett väldigt exakt beslutsstöd, så blir det vinst varje gång enbart genom att vända någon centimeter innan.

Avslutningsvis kan alltså sägas att ett mer exakt beslutsstöd är bättre än ett mindre exakt, såvida man inte cherry-pickar just vissa förutsättningar i kombination med extremt hög risk och ingen återmatning i systemet.

Vänligen,
Mikael Grev

En bortkastad röst?

Låt oss bena ut detta med “en bortkastad röst”

För att närma oss pudelns kärna måste vi definiera vad som menas med uttrycket och för var och en av dessa definitioner se om vi kan sprida lite ljus över logiken.

En bortkastad röst är en röst vars utfall är det samma som om den inte gjorts, eller gjorts på annat parti, resulterat i samma resultat.

Detta är i min mening den mest ärliga och logiska tolkningen på uttrycket. Men den är också den tråkigaste att analysera eftersom den är så tydligt placerar precis alla röster i samma kategori: bortkastad.

Mig veterligen så har inget mandat på riksnivå avgjorts av en (1) röst. Det finns förvisso ett exempel på när en röst avgjort ett mandat på kommunnivå, men sannolikheten att just din röst skulle avgöra något är ändå försvinnande liten. Vi pratar någon procent av en promilles chans.

Så ser man världen logiskt och enbart med primära effekter så är i princip alla röster bortkastade.

Men så kan man väl inte tänka? Tänk om alla tänkte så, då hade en röst istället kunnat avgöra helavalet! Så är det, men så funkar det inte. Dock finns det ett filosofiskt frö här. Är det skillnad på att göra sitt val och att säga att man inte ska göra ett val, eller mer specifikt, är det skillnad på att rösta på ett parti och att säga att man ska eller inte ska rösta på det partiet?

Här blir det mer komplext då vi måste väga in individuell påverkansgrad (influencer eller inte) och sannolikheten att åsikten ska bli repeterad och eventuellt därmed bli viral. Dock ger vi oss här iväg från ”en bortkastad röst” till ”att hävda att en röst på X är bortkastad”, ty det är inte samma sak. Att få genomslag att en röst på ett visst parti är bortkastad kan mycket väl påverka hundratal andra, kanske mer, och då kan det faktiskt påverka mandat, speciellt lokalt och genom eskaleringseffekter, d.v.s. att andra tar upp samma sak och driver det vidare.

Men om varje röst egentligen är bortkastad (givet att man inte är stor influencer eller lyckas påverka andra om saken) varför ska man då rösta? Ärligt talat som ur en rent matematisk synvinkel så är det i princip ingen idé att rösta. Men man ska ändå göra det. Varför? Det påverkar din hjärna att bry dig. Har du tidigt valt att inte rösta, eller att din röst inte spelar någon roll, så kommer du i mindre utsträckning att bry dig. Och att bry sig ger helt plötsligt andra effekter.

En kunnig person kommer i större utsträckning påverka sin omgivning genom att föra in kunskap i diskussioner. Kunskap är bra, det minskar känslopåverkan och ökar nivån på vilken politiker måste kommunicera för att övertyga väljarna. Notera att fortfarande så är det faktiskarösten tämligen värdelös, men den sekundäreffekt den får genom ökat engagemang är det inte.

Istället för ovan diskuterade spelteori så tycker jag man ska se röstandet som ett viljeuttryck för hur man vill att landet ska styras på långsikt. Att rösta på ett parti bara för att det redan finns i riksdagen när man egentligen tycker mer om ett annat partis politik är att lura sig själv att tro att den specifika rösten spelar roll alternativt att göra ett kortsiktigt utspel som man själv tycker är långsiktigt sämre.

Rösta på det parti vars politik du tycker är bäst, det gör dig hederlig och dessutom så skapar det mindre kognitiv dissonans när du sedan ska bära med dig ditt beslut i diskussioner med andra.

 

Utan pilot – ett poster boy-projekt?

Sammanfattning

I stället för ett stort projekt (eller proof-of-concept med liten faktisk effekt) med syfte att bygga ett autonomt stridsflygplan (UCAV) som kan ersätta pilotens alla stridsuppgifter så bör försvarsmakten och svensk flygindustri starta ett betydligt mindre projekt som löser ett praktiskt problem (skapar nytta) men är smalare och därmed enklare att genomföra. Detta projekt kan sedan iterativt utvecklas för att innefatta fler av de uppdragstyper piloten kan hantera.

Automatisk nödstart från flygbas med enkelt ombasering föreslås bli detta poster boy-projekt då det bedöms politiskt genomförbart, är väl avgränsat i funktionalitet men ändå ger försvarsmakten en betydande effekt för utvecklingspengarna i kris- och krigsfallet.

772_1.jpg

Hur länge har vi piloter i flygplanen?

Ett kärt ämne när man pratar mellan ingenjörer och piloter är om och när stridsflyg kommer att ersättas av obemannat dito, och hur. För ett drygt år sedan så skrev jag ett förslag kring detta på uppdrag av industrin.

För Sverige och den svenska försvarsindustrin är frågan svår. Att bygga UCAV:s är nämligen förbaskat dyrt och ekonomiskt riskfyllt. Det man sparar – rent ekonomiskt – på att flytta piloten från sitsen i flygplanet till en kontorsstol på marken är idag mycket mindre än kostnaden för att utveckla tekniken för att klara kraven på flygplanet i ett kris- eller krigsscenario.

Ser vi till den uppsjö av möjliga uppdrag som finns för ett stridsflygplan så är dessutom flera av dem idag inte möjliga att utföra lika bra eller bättre från kontorsstolen, då informationen som måste förmedlas till piloten från flygplanets sensorer helt enkelt är för omfattande och tidskritisk för dagens länkar. Överföringshastigheten är dessutom svår att garantera under störda förhållanden.

Informationsöverföringen kan till del lösas med lokal bearbetning på flygplanet (AI/ML) och hålla människan i loopen enbart som slutlig beslutsfattare, men här är tekniken inte mogen att satsa helhjärtat på, men rör sig nu mycket snabbt framåt.

Att lösa den stora och breda UCAV-frågan för att kunna ersätta piloten för nära alla (nåja…) uppdragstyper är ett enormt komplext projekt. Det är många delar som måste vara på plats, både ingenjörs- och tillståndsmässigt. Stora och svårdefinierade utvecklingsprojekt tenderar att bli än mer komplexa under gång då det är hart när omöjligt att i uppstartsskedet kunna förutse alla problem som måste lösas.

Frågan är om Sverige och svensk försvarsindustri har resurserna och riskvilligheten för detta. Samtidigt så är detta utan tvekan framtiden och vill vi ha svenska grejer i luften om 20+ år så måste vi röra oss åt ett håll med mer automatisering av piloten uppgifter.

Ett alternativ till ett jätteprojekt med slutmål att ersätta piloter med förarlöst flyg är att först lösa något mindre och spetsigare men som fortfarande bär sin vikt i den nytta som skapas. Alternativet till detta är ett proof-of-concept-projekt likt nEUROn, men då blir nyttan enbart i lärdomar.

Nödstart

Ett flygplan är optimerat för att utföra sin uppgift i luften. På marken är det sårbart. Kryssningsrobotar, ballistiska robotar, bomber från flyg, indirekt eld, sabotageförband etc. är hot mot ett flygplan som står på marken. Därför finns procedurer för nödstart, där i princip närmaste pilot hoppar i och startar västerut när det finns indikationer på hot, allt för att rädda flygplanen (och piloterna då…)

Nödstart kräver en pilot per flygplan och fördröjs från initiering av metoden med den tid det tar för piloten att

 1. ta sig fysiskt till sin flygutrustning (några sekunder till någon timme beroende på uppehållsplats),
 2. ta på sig utrustningen (några minuter),
 3. förflytta sig till flygplanet (någon minut till betydligt längre beroende på omständigheter),
 4. samt starta flygplanet, taxa och starta (fem – tio minuter).

Förvarning

Hur lång förvarning man kan förvänta sig beror så klart på vilket typ av hot. För en Iskander-M borde anflygningstiden ligga på runt tio minuter; för en kryssningsrobot och flygattack kanske det dubbla. Det man kan säga är att ju kortare tid det tar för flygplanen att komma upp i luften, och därmed i relativ säkerhet från ovan nämnda hot, desto kortare fönster har fienden att bekämpa dem från upptäckt.

Om det tar en Iskander-M tio minuter från avfyrning till träff och vi med hög sannolikhet kan starta samtliga Gripen från en bas på åtta minuter plus minus en, då ökar sannolikheten att vi kan verka med dem igen.

Fienden kan fortfarande slå ut banan, men den kan lagas. Likaså behöver inte piloterna befinna sig nära flygplanen bara för att kunna nödstarta och inte heller kan de bli bekämpade i det fönster på c:a 10-30 minuter då de befinner sig i eller på väg mot flygplanen.

Poster boy-projekt: Nödstart

Förslaget är i korthet att i stället för att börja med en helhetslösning för alla delar av UCAV så skapar man ett poster boy-projekt för att minska osäkerheterna. En lösning för en relativt liten och väldefinierad tekniskt och tillståndsmässig (t.ex. enbart i kris/krig) problemdomän, där man ändå erhåller strategiska fördelar genom att göra flygplanen mindre sårbara på marken.

Funktionen ska vara att en beslutsfattare inför snabbt kommande hot ska kunna “trycka på knappen” för en flygbas och därmed aktivera en automatisk nödstartsfunktion för samtliga där baserade Gripen som inte bedöms hinna startas av piloter och som sats i autostart-läge (klargjorda och avspärrade).

Flygplanen startar då själva upp, taxar ut till startbanan enligt ett förprogrammerat (men anpassningsbart) mönster, startar och flyger till ett väntläge. Där kan de antingen få ombaseringskommando via länk eller själva vid bränslemin flyga mot fördefinierad bas för landning enligt nödförfarande UAV.

Förväntade resultat

 1. Risken för bekämpning av stridsflyg på marken bedöms minska betydligt.
 2. Effekten av inköpta Patriot-system blir mindre binär. En ej bekämpad Iskander-M-robot behöver inte betyda ett antal procent färre flygplan utan kan istället mätas i tid för återställande av flygbasen.
 3. Försvarsmakten och svensk flygindustri skulle få ovärderlig praktisk erfarenhet av utveckling av stridsflyg med autonom förmåga, utan politiska låsningar (vapen).
 4. Försvarsmakten skulle få en kortare och mer väldefinierad tid att förhålla sig till för att varna baser för angrepp.

Vidareutveckling

Det skulle det vara enkelt att utöka funktionen med att omfatta automatisk ombasering av flygplan. Detta är ett pussel att lägga då flygplan och piloter båda är ansträngda resurser. Till exempel, en ombasering för underhåll av ett flygplan kräver idag två piloter och två flygplan (hämta/lämna), detta skulle med en automatsikt ombaseringsfunktion enbart beröra det aktuella flygplanet. Mindre resurser, mindre risk och lättare planering.

Vänligen,
Mikael Grev

P.s. I min artikel om extrem spridning visas att ett flygplan på marken är sårbart och att lösa logistiken kring detta är en av de viktigaste delarna, kanske den viktigaste, för att kunna verka med stridsflyg över tid i ett försvarskrig.

Säk-haveriet måste leda till förbättring

Det historiska säk-haveri som #transportgate är, har och kommer att få återverkningar för myndigheter och privatpersoner under överskådlig tid. Den faktiska skadan beror på huruvida informationen är röjd. Men eftersom det inte går, eller kommer att gå, att fastställa detta, då icke säk-godkända har haft root-access och således kunnat sopa igen sina egna spår, så är det enda möjliga förhållningssättet att räkna informationen som röjd. Därav har skada – allvarlig sådan – skett, vilket troligtvis kommer att kosta miljarder att kompensera för.

Den stora frågan har blivit om statsministern fick reda på läckan i januari 2016 eller inte. Ygeman och Hultqvist visste nämligen om den då. Att detta har blivit den stora frågan är olyckligt, för den är tämligen ointressant. Varför? Jo, oavsett om de informerade statsministern eller inte vid denna tidpunkt så är vad som sedan händer i princip lika klandervärt och borde leda till liknande straff.

Screen Shot 2017-07-29 at 17.03.31.png

Det viktiga är att tunga spelare i regeringen visste om säk-läckan i januari 2016 utan att göra speciellt mycket mer än att försöka spela ner problemet, och lösa det lokalt, utan buller och bång. Givet storleken på läckan så var detta ett dåligt beslut, oavsett vem som gjorde det, statsministern, Ygeman eller Hultqvist. En mycket allvarlig potentiell läcka hanterades inte kraftfullt.

Det regeringen skulle gjort i januari 2016 var att omedelbart vidta åtgärder för att täta läckan eftersom man då inte visste om informationen var röjd redan eller om den skulle röjas i närtid. Notera att för varje dag som gick efter detta så ökar risken för att informationen i läckan röjs. Kosta vad det kosta vill, men läckan måste omedelbart tätas. Stäng ner systemen under en tid om nödvändigt för att markera allvaret.

Tätningen hade till exempel kunna åstadkommas genom att återföra ansvaret till Trafikverket som hade ansvaret och skötte driften bara månaden innan. Visst, det skulle kostat pengar (i miljonklassen, det vara bara 12 personer vad jag förstod), men det skulle kunna låta sig göras.

Jämför detta med kostnaderna nu för att hantera detta, som torde vara i miljardklassen. Det är svårt att så här utifrån hitta en snabb och möjlig lösning, men lita på att den finns oavsett vad nu anklagade hävdar. Det ligger så klart inte i deras intresse att påvisa vilka bra lösningar som fanns vid tidpunkten för upptäckt.

Det som nu istället hände vara att processen fortsatte, trots att SÄPO redan i november 2015 rekommenderade att outsourcingen omedelbart skulle upphöra.

Det är här den största skulden hamnar på regeringen, att den inte omedelbart följde SÄPO:s rekommendation, stoppade outsourcingen och därmed läckan. Spelet om vem som visste vad i regeringen är en chimär för att flytta fokus, från det begångna felet till vem som gjorde det, dolt i en gegga av hemliga minnesanteckningar som vägras lämnas ut av Löfven, medvetna stuprör och vem som formellt rapporterar till vem.

Faktum är att en lösning på #transportgate inte är klar förrän vid utgången 2017, två år efter att regeringen fått reda på den.

För att få stopp på denna typ av handlingsförlamning när det gäller rikets säkerhet är det viktigt att ansvar utkrävs av de inblandade. Detta är något man borde kunna enas om över partigränserna, det borde vara viktigare än ”spara min minister”, åtminstone för säkerhetsmedvetna. Att sannolikheten för brott minskar när straff och risk för upptäckt ökar torde vara ganska oomtvistat.

Det är här hela #transportgate trampar snett. Det har blivit ett spel där vissa håller på sitt parti, vissa vurmar för sin minister och vi andra på att brott inte ska löna sig. För många ser till sin lilla del och optimerar för den när detta helt enkelt är ett historiskt haveri som måste få leda till ordentliga straff för inblandade, så att risken för att det återupprepas minskar.

Statsministern har omplacerat Ygeman till en tung S-post, nästan på pin kiv. Han sparar Hultqvist i ett försök att slå en kil i Alliansen, som om detta är ett spel. Detta är inte att ta ansvar. Vi pratar om två ministrar som visste om hela denna läcka redan i januari 2016, utan att enligt regeringen berätta det för någon, inte ens inom säkerhetsrådet, där dessa frågor ska tas upp.

En historisk läcka som denna måste få kraftfulla återverkningar, även politiskt. Nu har det blivit ett spel, ett spel om vem som sitter på stolarna när media slutar spela. Tänk på detta när nu vurmar för er minister, att ni tillåter ansvariga politiker komma undan ett historiskt säk-haveri med några omplaceringar.

Säkpolare låter inte politiker komma undan med historiska säk-haverier.

Vänligen,
Mikael Grev

Innovation i företag

Innovation är en nytänkande idé som realiserats med ekonomisk vinst och som fyller ett behov. Det finns många idéer. Få blir innovationer, och ingen vet vilka idéer som kommer att bli innovationer.

Innovationer får man inte genom att kontakta de mest utbildande inom ett område för att starta upp en arbetsgrupp med mål att innovera och skapa ROI (Return On Investment) inom ett produktområde. Innovationsförmåga är något som måste genomsyra en organisation och kräver anpassningar och risktagningar på alla nivåer. Innovation passar dåligt i organisationer som leder på ekonomiska nyckeltal, som vill se svarta siffror i alla projekt och där det ofta pratas om att minimera risk. Innovationsvänliga organisationer satsar på tio lovande projekt och inser att förhoppningsvis en eller två kan ge tjugo gånger insatsen.

Att vara ett innovationsinriktat företag liknar i ekonomiska termer en högriskmodell. Som alltid när man satsar på hög risk så bör man sprida sina risker på flera projekt/aktier och förstå att det ger bättre avkastning på lång sikt. Kortsiktiga ekonomiska mål går stick i stäv med hög risk på samma sätt som kvartalsekonomi går stick i stäv med en innovationsinriktad företagsmodell. För den som ställer sig skeptisk till detta föreslår jag något av Charlie Munger, Warren Buffets investerare och partner, som är en stor tänkare på området risk och avkastning.

Innovera eller halka efter

Innovationförmåga är nödvändig för utvecklingsinriktade företag som vill bli eller förbli framgångsrika. Företag som innoverar under medel kommer att halka efter. Först märks detta på att kunderna blir frustrerade över för små framsteg. Sedan tappar man nya affärer till mindre men mer innovativa företag. Kärnan i verksamheten blir att vårda de kunder man har kvar, ofta andra stora svårrörliga företag eller organisationer.

Detta leder till rädsla att kunden ska lämna, och man blir kundstyrd. Fokus hamnar på kostnadsminskningar, omstruktureringar och allmän osthyvling av verksamhet. Under hela denna process väljer de mest innovativa medarbetarna att byta till mer innovationsvänliga företag, där de kan få utlopp för sin kompetens.

Många företag har viljan att bli mer innovativa. Men hur? Att vara ett innovativt företag kräver mycket av företagsstrukturen och förståelse hela vägen från ledning till enskilda arbetare. Ett innovativt arbetsklimat kräver mer än man kanske kan tro och är i bland svårt att kombinera med andra mål företaget kan ha.

En idé är inte en innovation

För att vara innovativ så måste hela kedjan från den kreativa process som leder till en idé till den färdiga innovationen vara på plats. Ett avbrott på vägen kommer att strypa innovationskraften. Innovationsprocessen är ett rör man stoppar in brainstormade idéer i ena änden och får ut färdiga innovationer i den andra, med avloppshål för massor av lovande men misslyckade idéer på vägen. En förstoppning trycker även bra idéer ut genom avloppshålen, något som drabbar många mogna företag.

Kreativitet vs innovationsförmåga

Idésprutor är bra. Men som en kollega sade till mig för ett tag sedan: “X har tio idéer i månaden, varav kanske en är bra. Problemet är att X inte har en aning om vilken som är bra och driver därför alla lika hårt.”

Det fångar en av de stora problemen med innovation, hur ska man som företag kunna veta vilka idéer som kan bli innovationer, vilka idéer man ska satsa på? Svaret är kanske något nedslående, det är nämligen jättesvårt, gränsande till omöjligt.

Draknästen

I ekonomiska termer kan man jämföra bedömandet av idéers möjlighet till ROI med bedömandet huruvida enskilda aktier kommer att göra en kortsiktig uppgång. Kort och gott, det är hart när omöjligt. “Draknästen”, där idéer bedöms av proffstyckare är samma chimär som day trading. Alla som hävdar sig kunna detta, över tid, borde i så fall vara stenrika.

Här lurar man sig ofta av så kallad availability heuristic, en logisk vinkelvolt som gör att vi ofta i minnet återkallar lyckade investeringar eftersom dessa syns i press och pratas om. Att bedöma om en idé kommer att lyckas är en mödosam process som innebär mycket mer än att bedöma själva idén, man måste titta på andra förutsättningar.

Varför är det då så svårt att veta on en idé kommer att lyckas? Anledningarna är många, här är några:

 • Idén är bara 10 % av vägen till en innovation. Genomförandet är den absolut största delen, och genomförandets effekt på idén är ofta svår att estimera.
 • Den idé som finns i innovatörens huvud kan inte enkelt föras över till dem som ska bedöma idéns innovationshöjd och möjlighet till ROI. Mycket förloras i kommunikationen och idén som bedöms är inte samma som den uttänkta. Idéskaparen har oftast mer kunskap inom området idén berör, vilket gör det än svårare för bedömaren att förstå innovationshöjden. En för teknisk presentation och bedömaren riskerar att inte förstå och en för övergripande och bedömaren riskerar att underskatta komplexiteten.
 • Idéutrymmet är begränsat. En peer-review av idéer riskerar, främst i förstoppade innovationsrör, att bedömas snarare som en konkurrent än för företagets bästa. Ingenjörer som bedömer andra ingenjörer som tävlar om samma innovationsmedel är inte nödvändigtvis de mest objektiva.
 • En innovation börjar ofta som en viss idé men förändras och förfinas under realiseringsfasen. Detta gör att grundidén ibland knappt går att känna igen från den färdiga produkten. Det är således svårt att bedöma den initiala idéns värde som realiserad.

Det kan vara svårt att bedöma en idé utifrån dess rena innovationshöjd. Medvetet och undermedvetet tas realiteten in som faktor. Ibland är detta bra, exempelvis om det helt enkelt inte är en realistisk idé, eller den inte passar företagets portfölj. Ibland är det dåligt, då till exempel tillgänglig ingenjörstid är begränsande. I det senare fallet bedömer man inte idén, utan företagets förmåga att ta hand om idéer och göra innovationer av dem. Att inte ha tid att pröva lovande idéer är en varningsflagga.

Det är även svårt för innovatörer att förstå vad som gör en idé framgångsrik. Alltför ofta har idéer en teknisk briljans men är svåra att föra till ROI. Innovationer kan dock vara framgångsrika på flera sätt:

 • Innovation leder till mer innovation. Medarbetare som ser att andra lyckas föra idé hela vägen till innovation, och får positiv feedback för detta, blir mer benägna att själva försöka. “Så har vi aldrig gjort” är kanske innovationsdödaren nummer ett, och en rött skynke för innovatörer.
 • Grundplattform eller provskott. En idé kan vara oekonomisk i sig, men bli ett frö till andra innovationer, antingen som direkt plattform eller som provskott för något aningen annorlunda.
 • Hålla innovationsprocessen igång. Betydande innovationer som leder till nya produktserier är ovanliga, men man måste hålla igång processen för när väl en kommer, så att den där riktiga innovationen inte går i stöpet på grund av oförmåga att driva innovationsprojekt.

Vad doktorn ordinerar

En standardlösning på viljan att öka ett företags innovationskraft är att söka samarbete med universitet. Man kan på detta sätt få tillgång till spetskunskap inom ett eller flera områden. Studenter och lärare på universitet sitter ofta inne med både djup och aktuell kunskap, något som är en grundbult i en innovation. Det finns dock en vrångbild att man innoverar genom att utgå från spetskunskap.

Universitet är framförallt bra på att driva grundforskning, att borra vidare i kunskapsområden för kunskapens skull. Hur viktig grundforskning och expansion av kunskap inom ett visst område är, är väl förstått inom akademien (mindre så inom till exempel politiken) men det är inte innovation!

Fyller ett behov

Innovation börjar nästan alltid med att någon har identifierat ett problem eller behov – kanske framtida – och sedan kommit på en lösning på detta som bär minst sin kostnad. Implicit i detta krävs en hel del av innovatören, som måste kunna

 1. förstå kundens situation så väl att hon förstår vilka hinder denne har för att utföra sina uppgifter mer effektivt, samt vilka begränsningar som finns i lösningsrummet,
 2. förstå tekniken för den typ av lösningar som är aktuella så pass väl att lösningen inte är uppenbar, för då är idén förmodligen redan prövad,
 3. korrekt uppskatta kostnad och praktisk genomförbarhet för lösningen, inklusive vinsten för kunden, vars skillnad indikerar det teoretiska värdet på idén.

Man kan notera från ovan att kontakter med universitet är fördelaktiga när man antingen gör en undersökning för en möjlig teknisk lösning eller under implementationsfasen av idén, då spetskompetens ofta behövs. Faktum är att doktorer inte nödvändigtvis är de bästa för att komma på innovativa idéer då de – likt vi alla – främst ser behov som passar de tekniska lösningar man är expert på.

Kontakter med universitet och direkt samarbete med högutbildade inom ett smalt område fungerar bäst när man har en specifik fokus på motsvarande område, teknik och produkter. Ju smalare fokus man har på området för lösningen desto mer är projektet ett vidareutvecklingsprojekt och handlar mindre om innovation.

Vidareutveckling förbättrar redan befintliga produkter medan innovationer skapa nya produkter eller hela produktområden. Det är viktigt att man vet var man är på den glidande skalan mellan innovation och vidareutveckling, då förutsättningarna för att lyckas beror därav.

Kunden i centrum

Givet punkt 1 ovan så är förståelse för kundens situation nyckeln till innovation. Utan den så kan man forfarande vidareutveckla i samarbete med kunden, men såvida inte kunden själv är innovativ, och man har sätt att ta tillvara på detta, så kommer innovation vara osannolik.

Kunden i centrum har ofta misstolkats som att kunden ska vara ledande i processen till nya innovationer. Det är helt fel. Kunden är expert på enbart en av punktera ovan. Punkt 2 och framförallt 3 är ofta normalt utom räckhåll för kunden. En bra innovativ process inkluderar kunden på rätt sätt, inte som idéspruta eller lösningsleverantör. Är man för hårt knuten till en (1) kund blir detta ofta fel.

Innovativ företagskultur

Även om det går att innovera i grupp så börjar ofta lyckade innovationer som en tanke i någons huvud, som en intern process. Denna process kräver ett lugnt och stressfritt tillstånd som kan vara svårt att uppbringa i ett företag som belägger sina resurser maximalt.

Det är i glappen mellan hårt arbete som hjärnan slappnar av och börjar tänka i nya banor. Här återkommer vi till prioriteringar i företagsledningen kontra innovationskraft. Högre beläggning på arbetarna ger bättre ekonomiska nyckeltal men minskar sannolikheten för spontana innovativa idéer uppstår, något som kostar på lång sikt.

En lösning på ovan är att tydligt separera organisationen för innovationer från den som sedan genomför och underhåller dem. Även om även detta är en glidande skala så är förutsättningarna i ändarna på den olika och måste så behandlas.

Fånga personlig innovationsförmåga

Det finns många personer i detta land som har god innovationsförmåga. Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Spekulativt beror detta på att vi i Sverige är generellt breda i vår kunskap, något som ofta fattas i andra delar av världen där spets och titlar väger tyngre.

Sverige har en trygg arbetssituation och generellt icke-auktoritär arbetsledning, vilket gör att man inte bara arbetar med näsan i spåret utan i högre grad jobbar och tänker lite vid sidan om ordinarie uppgifter. Detta kallas ofta osanktionerade innovationer och är ofta något positivt.

Innovationsförmåga är något som skiljer mellan personer. Det är inget man kan slå på om man önskar eller är en enbart en funktion av omgivning eller utbildning. Vissa är kreativa och fria i tanken, andra är mer trygga i en följande roll med väl definierade arbetsuppgifter.

Kreativiteten måste dock balanseras med analysförmåga, tvärämneskunskap och förmåga att tänka långsiktigt. Det intressanta här är inte exakt vad som gör någon innovativ utan att det är skillnad på personers innovationsförmåga.

Givet att personer generellt föredrar att arbeta i organisationer där deras egenskaper tas tillvara så kommer innovativa personer att dra sig till innovationsvänliga företag. Detta är ett problem för företag som tappat sin innovationsförmåga och vill ta tillbaka den. Det blir ett höna och ägg-problem.

Om företaget skapar en innovativ process, vilket kostar, så innan man fått tag på innovatörer – vilka kommer först när processen visats innovativ i praktiken, dessutom med fördröjning – så blir resultatet inte optimalt.

Notera att en arbetsgivare kan vara mycket omtyckt och har högt söktryck utan att för den delen dra till sig just de mest innovativa personerna. Stora kraftfulla företag drar till sig följare medan små lättrörliga företag drar till sig innovatörer – om man nu ska generalisera.

Att styra om stora skutan

Att styra om ett större företag att bli mer innovativt är en svår och långsam process. Pressen från ägare och styrelse att leverera resultat samtidigt som man tar stora kostnader för att bryta om organisation för att bli mer innovationsvänlig är en svår balansgång.

Att Ericsson ska dra till sig innovativa personer på samma sätt som Spotify är inte troligt, i alla fall på kort sikt. Kanske särskilt i Sverige där ett autoritärt, uppifrån påkallat stålbad ofta inte ses med blida ögon i en decentraliserad hierarki. Speciellt eftersom det innebär att man måste byta ut dem som inte är med på förändringsprocessen mot andra förmågor.

Under tider av motgångar blir processen dessutom extra svår då medarbetare av naturliga anledningar vill behålla det man med säkerhet har. En potentiell förlust upplevs större än en lika stor potentiell vinst, något som kallas Loss Aversion.

Svensk innovationskraft

Sverige är som nämnt ett av världens mest innovativa länder. Men vad händer då med våra innovativa företag? Det är ingen hemlighet att utländska penningstarka företag har blickarna riktade mot Norden när det gäller att fånga upp nya företag. Där finns mer kapital, högre riskvillighet och förståelse för att innovation ofta sker i mindre företag där inspirationen flödar.

Av egen erfarenhet leder utländska företag med pengar och tuffa villkor medan svenska är mer försiktiga. Möjligtvis kan skillnad i syn på den sociala rättvisan i att lyfta små företag, och därmed göra deras grundare välbeställda, (Notch och Mojang , Zennström och Skype) spela in för viljan att lyfta små svenska företag, i Sverige.

Notera att många av dessa uppköpta företag förblir svenska, men att huvudägarna är utländska. Detta behöver inte vara ett problem för Sverige (även om så klart pengar och kontroll flödar ut i och med detta), men det är ett problem för de svenska storföretagen som behöver tillgång till dessa innovationer då de blir snuvade av snabbfotade utländska aktörer och vänder sig istället inåt.

Fusionera in

Om man inte kan styra om ett större företag att bli alltigenom innovativt, vad kan man då göra, sakta glida ner i andra affärsmodeller? Kanske, och det är ingen skam i detta. Oracle har blivit ett av världens största bolag på just detta sätt. De är inte direkt tekniskt innovativa, men deras advokater och licensmodeller är.

Vill man sakta styra om skutan finns det ett annat sätt än att vrida på stora rodret; man kan knyta till sig andra innovativa företag och genom att driva innovation i dessa skapa en sorts förebilder som sedan sakta blir huvudmodellen för moderbolaget.

Företaget skapar ett spår vid sidan om ordinarie verksamhet, vars lednings uppgift är att leta reda på lovande företag med lite olika mognadsgrad och ge dessa möjlighet att växa med lite extra muskler men med egen organisation, företagsidé och kultur. 

Detta är i sig ingen ovanlig vanlig modell, men i stället för att sedan försöka införliva dessa företag och dess produkter i moderbolaget så ska avsikten vara att organiskt skapa en företagskultur vid sidan av det “gamla”, kanske något som liknar de ovan nämnda innovativa företagen.

Genom att fusionera ihop nya och lovande företag i en ny företagsmodell så slipper man mycket av bagaget från det gamla. Sedan kan man fritt flytta personal som vill vara med på tåget från det gamla till det nya.

Företagsledningen över både gammalt och nytt kan sedan prioritera vägen framåt när man ser resultatet från båda delarna. Det kan till exempel vara fördelaktigt att innovera i det nya och sedan ta produkter när de är mogna till den andra delen för vidmakthållande.

Avtal eller uppköp?

Notera att det inte är en storlek passar alla-modell jag menar. Små företag kan fångas upp med allt ifrån hjälp med specifika problem till rena uppköp. Varje företag måste få en skräddarsydd väg in i den nya företagsmodellen, och faktum är att vissa förmodligen passar bäst om satelliter inom överskådlig framtid.

Det viktiga är att dessa företag får behålla det som gör dem innovativa, och attraktiva för innovatörer. Det kanske innebär att ha en adress i Gamla Stan för att locka rätt folk eller att få besluta om IT-infrastruktur för att kunna köra de verktyg de kräver för sin verksamhet. Få saker är mer avtändande för en programmeringsninja än att bli tilldelad en standarddator med Windows 7 och en 19 tums skärm.

Nästan alla mogna biltillverkare har detta problem nu när det börjar hända stora saker i en allmänt konservativ branch. Elbilar har svårt att få gehör inom de etablerade biltillverkarna, precis som iPhone-tänket hade svårt att få gehör inom Nokia. Anledningen är den investerade kunskapen som finns hos de personer som arbetar i företaget.

Har man doktorerat i cylinderutformning så ska det mycket till innan man tycker att elbilar är framtiden. Det är problemet med elbil kontra normal bil, det är inte en vidareutveckling utan ett skifte till ny teknik, som kräver andra kunskaper än medarbetarna besitter. Därför är det vid stora förändringar i min mening kanske bättre att skapa en ny organisation, med nya medarbetare, monterad mycket högt upp i organisationen.

Att köpa upp och/eller samarbeta med nya lovande aktörer på det område man vill expandera inom, utanför ordinarie företagskultur och struktur, är ett sätt att skydda sig mot enskildas fullt naturliga ovilja att ta kostnaden för förnyelse.

Ledningens förståelse viktigast

Det kanske viktigaste är dock att hela ledningsgruppen på och ovanför den organisationsnod där den nya innovativa strukturen monteras är helt införstådd med att det nya är inte det gamla och att innovation tar tid.

Enskilda projekt har hög risk på kort tid som därför måste kompenseras med en bred flora av lovande idéer samt ges tid att mogna. Och naturligtvis, inte falla för sunken cost fallacy och därför skoningslöst kapa idéer som inte verkar fungera – men inte för tidigt.

Vänligen,
Mikael Grev

Skillnaden mellan internationella insatser och nationellt försvar

Fokus för Försvarsmakten har under stor del av 2000-talet varit internationella insatser. Allt nationellt skulle bort, oavsett hur effektivt det var, och ersättas med system som kunde användas långtbortistan. Genomförandegruppen var kanske kulmen på detta kortsiktiga önsketänkande. Sedan några år tillbaka gäller dock en ökad fokus på nationellt försvar, även om det inte nått fullt ut i alla processer än. Vad är då skillnaden, det är väl krig som krig, eller hur?

En skillnad är att i internationella insatser så får vi välja motståndare. Är det av någon anledning en uppgift som inte passar den svenska materielen, kompetensen eller politiska viljan så kan vi bara låta bli. I försvar av Sverige så väljer motståndaren oss. Man måste kunna möta de fiender som är troliga, inte de man önskar möta. Vi kan inte välja att spela i division 2 när fienden är i elitserien, speciellt eftersom krig är en materielsport. Geografin är som den är och ligger man dåligt till så … otur.

En annan skillnad är att man i typiska internationella insatser har initiativet. Man väljer vad man vill göra, när man vill göra det och hur. Inom flygdomänen betyder det välja tid, mål, anflygningsvägar, höjder, vapen, väder och taktik som passar den egna flygplansflottan bättre än fiendens. I nationellt försvar så kommer motståndaren att välja de omständigheter där han har störst chans att vinna. Att vi är världsbäst på en sak betyder bara att fienden definitivt inte kommer att låta oss få använda den. Är vi dålig på något, t.ex. att vi inte kan försvara oss mot ballistiska robotar, jag då kommer fienden med all sannolikhet välja den vinkeln för att tidigt slå ut våra flygbaser.

En ytterligare skillnad är säkerhetsfokusen. I internationella insatser så planerar man (i alla fall Sverige) med 0.0 döda vid varje uppdrag. Risker är knappt acceptabla eller ska i varje fall minimeras, annars ställer man. Överlevnad är allt eftersom det handlar om politik, mediabilden och … politik igen. När man försvarar landet så måste man ha en helt annan fokus mellan risk och effekt. Då handlar det om att maximera operativ effekt. Det kan vara att offra 10 egna för att bekämpa 100 fiender, något som aldrig fungerar i insatser.

Till sist så har fienden vid ett eventuellt anfall mot Sverige möjlighet att vara på plats långt innan och förbereda sig. Detta är kanske den mest problematiska delen med dagens svenska försvar. Vi har ett öppet samhälle samtidigt som vi har få nyckelplattformar, och därtill nyckelpersonal. Sverige har fem Visbykorvetter och två-tre skarpa flygflottiljer. De är så få att det är möjligt för en fiende att göra punktinsatser mot dessa innan anfall. Att inte göra det vore snarast tjänstefel.

En annan taktik som fungerar mot få men avancerade plattformar är ”lura iväg”-taktiken som innebär att fienden gör ett skenanfall för att binda våra få plattformar på fel ställe för att sedan göra jobbet där det inte längre finns något försvar. Att kvantitet är en kvalitet i sig är inte bara tomma ord.

Visby_Class_Corvette_BL_se     gripen-ng 

I stort betyder allt detta att för internationella insatser så räcker det med att vara vass på ett par saker för att kunna bidra. I nationellt försvar så måste man vara tillräckligt bra på allt för att inte ge fienden möjlighet att välja en opportun vektor med låg tröskeleffekt. Där handlar det om att vara flexibel eftersom det är fienden som har initiativet, väljer tidpunkt och som kommer att sparka oss i skrevet på det mest effektiva sätt han kan komma på.

Vänligen,
Mikael Grev

Alliansfriheten har tjänat oss väl

Att alliansfriheten har tjänat Sverige väl är något som framförallt vänstern klämmer in vid tillfälle och som socialdemokraterna även skriver på sin sajt. På senare tid har det även blivit ett huvudargument i NATO-motståndet. Huruvida Sverige genom historien verkligen varit alliansfria – och i kris och krig neutrala – avhandlar Wiseman i ett tidigare inlägg.

Alliansfriheten har tjänat oss väl – notera ”oss”. Implicit menas självklart Sverige och det svenska folket. För mig skulle det vara mer naturligt med en skrivning: ”Alliansfriheten har tjänat freden väl”, men så är det normalt inte skrivet och det är nog tyvärr fullt medvetet.

Jag funderar ibland på vad jag skulle göra om jag såg en svår bilolycka eller någon som blir misshandlad. Kommer jag att göra som jag planerat och skynda till undsättning – med risk för eget liv och lem, inklusive psykologiska trauman över åsynen av lemlästade kroppar – eller kommer jag att låta egoismen segra och springa till skogs för att slippa eventuella otrevligheter?

Om egoismen segrar, kommer jag våga vara ärlig mot mig själv och min omgivning och erkänna detta och hoppas på förståelse, eller kommer jag att skapa en alternativ bild av händelseförloppet som rättfärdigar mitt handlande?

En sak som jag alltid beundrat vänstern för är den gemensamma omtanken om människan – solidaritet. Det spelar ingen roll om det är retorik eller genuint menad omtanke utan själva retoriken borde göra världen bättre genom att undermedvetet påverka andra. Samtidigt är jag en förespråkare för att ord är underordnad handling och att värsta sortens beteende är när ord och handling divergerar i falskhet.

Andra världskriget blev påtvingat världen av minst en galen diktator. Omvärlden reagerade för sent för att förhindra ett utbrott eftersom ingen ville tro att det någonsin skulle kunna bli ett världskrig igen. Ett opportunt läge uppstod för Hitler.

Lyckligtvis var främst Frankrike och Storbritannien mer proaktiva än andra och rustade lite tidigare – trots svårt ekonomiskt läge – och svarade Hitler som blev tagen på sängen i ett läge som var för honom suboptimalt. Utan denna tidiga reaktion kan kriget gått helt åt andra hållet; kanske till och med troligen.

Som ni vet var Sverige inte ett av dessa länder som reagerade i tid. Vi levde som brukligt på hoppet att ondheten skulle bekämpas av tandfén.

Hitlers erövringar slutade först när de Allierade med stora kostnader i människoliv till slut lyckades stoppa honom. För detta krävdes samarbete och koordination – en allians. Man förstod att utan samarbete så kunde Hitler och Tyskland inte stoppas då inget enskilt land var tillräckligt starkt, eftersom alla reagerat för sent.

Miljontals människor, militära och civila – flera gånger antalet innevånare i Sverige – dog i strid och följderna därefter innan Hitler stoppades. Hur många militärer som de allierades politiker beordrade in i döden för att slippa bli en nazistisk lydstat är svårt att säga, men minst hundratusentals.

Jag hyser den största respekt och tacksamhet för de länder som anslöt mot Hitler utan att själva blivit anfallna. Det visar på en förståelse för att nazismen även skulle drabba dem i ett senare skede – om Hitler vunnit – och att en uppoffring där och då skulle leda till mindre uppoffringar senare. Politikerna visade således en förmåga att hantera en svår fråga bortom nästa kvartalsrapport.

Få sammanfattar Sveriges deltagande i andra världskriget bättre än Thatcher:

Alliansfriheten har tjänat oss väl – notera ”oss”.

Med en välövad och koordinerad allians så kan man minimera totalt antal vapen utan att tulla på den gemensamma försvarseffekten. Man minimerar också risken för missförstånd mellan länderna i alliansen genom samarbetet och utgör en stabiliserande faktor i säkerhetspolitiken för alla andra och blir därmed en tröskeleffekt mot krig.

Solidaritet innebär att gemensamt ta ansvar för något. På ett sätt är det motsatsen till egoism. Sett ur länders perspektiv är solidaritet att stå upp med andra länder mot till exempel ondska. Egoism är i detta sammanhang att stå ensam och hoppas att andra löser problemen.

Ibland uppstår en ondska som inte enbart kan bekämpas med goda intentioner och dialog. Hitler var en sådan men det finns fler exempel i historien. Att tro att vi plötsligt skulle leva i en efter-ondska-tid har litet stöd i historien. Flera gånger har man trott detta för att snart bli gravt besvikna.

Tiden efter första världskriget var sådan. Men även tiden innan Rysslands invasion av Georgien och Ukraina har tydliga spår av denna naiva tro på den eviga freden. Sverige är extra drabbat eftersom vi övertygat oss själva att vi undvikit världskrigen med list och principfasthet, när det egentligen borde kallas egoism och kohandel.

Alliansfriheten har tjänat oss väl – notera ”oss”.

Om ondskan återuppstår – oavsett i vilken form – så måste vi vara beredda att samarbeta med den yttersta nivån av maktmedel, den militära. Genom att göra detta tillsammans så kan vi minimera risken för att någon hinner bli för stark, det som var på vippen att hända med Hitler.

Om vi även nästa gång ondskan återuppstår väljer att blunda, stå i ett hörn och hoppas att ingen ser oss medan andra länder offrar sina medborgare för vår säkerhet så är det inte solidaritet, det är något helt annat. Jag tror inte den nationella självduperingen fungerar en gång till.

Jag hoppas att vänstern förstår detta; att solidaritet är att med andra länder försvara demokratin, att försvara länders suveräna gränser och trygga allas tillvaro, inte bara vår egen i det korta loppet. Solidaritet är inte att stå ensamma och hoppas på det bästa – för oss.

Jag hoppas att Sverige planerar att stanna vid ett krig i vårt närområde och hjälpa till, och försvara ett land som blir misshandlat av en buse. Jag hoppas det sker en förändring av vänsterns retorik, för nu tycker jag NATO-motståndarna redan tittar mot trädlinjen för att planera en undanflykt.

Alliansfriheten har tjänat oss väl – notera ”oss”.

Vänligen,
Mikael Grev

Alliansfri vs neutral på två minuter

Det har för mig blivit klart att vissa i vårt avlånga land har lite otur med att hålla isär alliansfri och neutral samt huruvida Sverige är det ena eller det andra. Nedan är vad varje medborgare bör veta.

Neutral

Låt oss börja med neutral eftersom det är enklast. Först, man kan inte vara neutral om det inte finns något att vara neutral till. Är du neutral? Till vadå? Men man syfta till att vara neutral till något redan innan frågan kommer upp genom att meddela sin avsikt. Det är så Sverige beskrev sig innan 2002: “Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”, min kursivering. Efter 2002 så har Sverige tagit bort skrivningen om att vi syftar till att vara neutrala och bytt ut den mot en – av många bedömare felaktig – skrivning: “neutraliteten tjänat oss väl”. Fel eller inte så säger det bara vad Sverige tidigare var, vilket kan tyckas meningslöst.

Summa summarum, neutral kan man folkrättsligt bara vara i krig och vi syftar sedan 13 år inte att vara neutrala i krig. Detta är helt oomstritt även om många slirar på orden, förhoppningsvis inte med vilje.

Alliansfri

Alliansfri är lite knepigare att bena ut eftersom det är ett större begrepp. Vi får anta att man i säkerhetspolitiska sammanhang menar militärt alliansfri, något annat vore förvånande. Många hoppar här direkt till Nato och menar att så länge vi inte är med där så är vi alliansfria eftersom Nato är den enda stora militära alliansen. Men så är det inte. Det finns många typer av allianser även om man av politiska skäl inte vill kalla dem för det, likt att man inte vill kalla arbetsgivaravgift för skatt.

Allians är ett militärt samarbete, speciellt om det definierar ett vi och dem-förhållande. Så även om Regeringen inte vill kalla det finländska samarbetet för allians så är det nog det, om än inte alls lika långtgående som Nato-alliansen.

Vår solidaritetsförklaring från juni 2009, där vi avser hjälpa andra (oklart med vilka resurser dock) och tror oss får hjälp från dem (trots den ljumma svarsvilligheten) är tveklöst en allians, om än mest från vår sida. Så länge de andra länderna uttryckligen inte svarar på vår chans-fråga så är alliansen implicit, men en sorts allians är det allt.

Slutligen så har vi solidaritetsklausulen i EU som genom Lissabonfördraget 2009 innebär vissa förbindelser vid katastrofer, terroristattacker och väpnat angrepp. Varje land får dock själv välja vad man ska bidra med och det behöver inte vara militärt. Men, så är det även i Nato. Artikel 5 innebär inte att ett medlemsland per automatik måste förklara krig mot någon som anfaller ett annat Nato-land, utan man lämnar bidrag av den typ och mängd som varje land beslutar. Dock så är så klart Nato betydligt mer militärt inriktat än EU och en tydligare och mer explicit militär allians.

Summa summarum, Sverige är inte längre helt alliansfritt även om framförallt de som inte vill gå med i Nato argumenterar att så är fallet. Förmodligen för att man vill dra en tydlig gräns och göra det till en binär fråga utan tolkningsutrymme.

Vänligen,
Mikael Grev

Gästinlägg: Det försvarspolitiska sällskapsspelet Rappakalja*

Nedan följer ett gästinlägg av Håkan Norell.

Håkan är verksam inom den civila flygindustrin och ser bekymmersamt på den försvars- och säkerhetspolitik som förs. Twittrar under tagen @hnorell med sarkasm, ironi och ordlekar som vapen. Politiskt obunden.

Uppställda speldeltagare vid den försvarspolitiska presskonferensen var våra främsta försvarspolitiska företrädare med försvarsminister Hultqvist i spetsen. Spelkortet kortet som spelledaren hade dragit ur högen till Hultqvist var: ”Försvarsbeslut 2015”.

Med stolthet redogjorde härförare Hultqvist för spelkortets innebörd och stannade ofta i hur B R E D** överenskommelsen blev. Fantastiska 70% av riksdagens mandat var minsann representerade. Vänster- och Miljöpartiet nickade instämmande, kanske för att hålla sig vakna, då försvarsfrågan är hemsk och bör inte få finnas i vår värld.

I samma andetag som Hultqvist sa: ”Sammantaget måste tröskeln för angrepp på Sverige och vår suveränitet bli högre”, så började handikapporganisationerna i fjärran land att rasa. Höja tröskeln i ett land som har handikappanpassat (läs avvecklat) alla försvarsrelaterade verksamheter? Lugn bara lugn, tröskeln känns inte hög när ni kommer över Östersjön och landstiger med era Dödspansarvagnsrullstolar. Boverkets normer kommer att följas och en särskild utredning ska titta på just tröskelns höjd (då frågan är ohanterbar så skjuts frågan lägligt till materielutredningen). Som någon senare sa efter presskonferensen: ”Det får nästa generations försvarspolitiker hantera 2020” Det kallar jag ansvar och att stå upp för Sverige.

Det dragna spelkortet skickades raskt vidare av Hultqvist till de andra deltagarna i panelen bestående av andra prat- och färgglada papegojor (Blå, grön och röd av arten lat. PapegojusTommapratus) där alla öste beundran över flockens fina fjädrar och hur B R E D överenskommelsen var. En papegoja var särdeles nöjd att det skulle köpas ammunition till soldaterna ty det var bra minsann. Gud förbjude, ska vi verkligen ha en sådan hotfullt offensiv förmåga i försvarsmakten kan man stilla undra?

Nu till det där med pengar, en värdslig sak i sammanhanget, då 70% av riksdagens mandat uppenbarligen INTE har förstått den krassa verkligheten. Det pågår faktiskt ett Krig i Europa. Det verkar som Riksdagen och framförallt Skaraborgs politiska lokalföreningar tror sig vara så säkra att nödvändig finansiering kan reduceras till endast 25% av vad den mest insatte rådgivaren(ÖB) rekommenderar. Försvarsberedningens kristallkula, KrisK15, som gissningsvis varit delaktig i beslutet torde vara av så god kvalitet att den placeras hos StriC i Bålsta, så vi i den framtida finansiellt anorektiska försvarsmakten slipper starta incident roten i onödan. En ren besparing.

När det dragna spelkortet passerat alla färglada papegojors klor, så kastades kortet till marken och flocken flög ut i sin naturliga miljö i verkligheten. Där man fortsatte man att lovorda spelomgången med att främst svara på frågor som inte ställts och framförallt beskriva den B R E D A satsningen. Satsningen som minsann var mycket bättre än vad det skulle ha varit om just sin färg på fjäderskruden inte hade varit med och bestämt. Att satsningen är otillräcklig är nödvändigtvis inte viktigt att tala om på en sådan euforisk tillställning.

Vi vanliga människor kan stilla undra hur många av ledamöterna i Riksdagen skulle köpa en flytväst anpassad för en person vägande 20kg när man själv väger 80kg med motivering att den var mycket billigare?

Det är det vi pratar om, en säkerhetsfunktion, som om den är illa anpassad så fungerar den inte och utmynnar i värsta fall i döden. Ett ganska enkelt övervägande för en lekman. I landet lagom ska väljarna erhålla flytvästen med för låg bärighet, fast först om 4-5år.

Tro mig kära vänner, fysikens lagar upphör inte att gälla bara för att man inte vill betala för den rätt anpassade flytväst som rekommenderas av livräddningssällskapet (läs ÖB).

I spelet rappakalja är det nu kortet ”Blåsta” som dras av spelledaren och skickas vidare… till oss väljare. Hur ska vi trovärdigt förklara för våra barn och barnbarn att det är dessa politiker vi anförtror vår gemensamma säkerhet till. Jag själv går bet och ber ödmjukt våra folkvalda om hjälp på vägen.

Kära försvarspolitiker, kan ni se era barn och barnbarn i ögonen och säga att de inte är värda det bästa försvar vi kan ge, utan bara hälften av den lägsta nivån som ni blev rekommenderade. 

Ansvaret ÄR Ert – Lidandet blir Vårt.

/Håkan

* Rappakalja är ett sällskapsspel som går ut på att komma på trovärdiga förklaringar till svåra ord.

** Den vetenskapligt intresserade inser direkt att B R E D D E N på överenskommelsen är direkt proportionerlig till den längsta sidan på Finansministerns tomma lada.

Läget är akut

Tid är ett förunderligt fenomen. Samtidigt som det är så självklart så har många problem att väga in tidsdimensionen i sina uttalanden, man gör det ofta lite för enkelt för sig. Ett exempel som återkommer frekvent inom säkerhetspolitik är något som liknar:

Det finns inget akut militärt hot mot Sverige.

Ordet akut har en tidsdimension. Det används i de flesta andra sammanhang i mycket korta tidsperioder; sekunder, timmar, kanske dagar. Men ingenting i säkerhetspolitik – i princip – sker med så korta intervall.

Det tar lång tid från vilja till verkan när det gäller försvaret. Jag skulle vilja att denna tid minskas genom ett antal smarta tekniska val, men vi är inte där på 20 år. Skulle ett beslut tas idag att genast rusta upp maximalt vad vid förmår så tar det något år innan vi ser någon effekt, kanske tre till fem år innan vi ser en betydande effekt och minst tio år innan vi ser maximal effekt. För vissa vapensystem tar det längre än så.

Men vad betyder då akut? Tolkar man ordet som det ofta används så får man ge dem som säger ovanstående rätt, vi kan inte se att det finns ett annat land som är på väg över land, hav eller Östersjö med syfte att inta Sverige. Men samtidigt blir det då ett ganska meningslöst uttalande, för om det är på väg att hända så skulle man så klart inte uttrycka sig så, då skulle man vara på väg ner i skyddsrummen.

En mer relevant definition på akut är inom en tidsram man inte meningsfullt kan påverka. Här blir plötsligt akut ett intressant och högst relevant ord inom säkerhetspolitik. Om man inte kan garantera att ett annat land inte kommer att visa militärt intresse för Sverige inom en viss tid – och denna tid är kortare än man kan rusta upp svenskt försvar för att möta detta hot – då finns en akut risk för militärt angrepp mot Sverige.

Men att det faktiskt finns en akut risk för militärt våld mot Sverige är inte en populär åsikt eftersom det innebär att någon gjort en felbedömning. Kanske är det Alliansregeringen som under sina år vid makten gjort att läget blivit just akut, kanske är det något annat, kanske är vi fredsskadade.

För den version av akut som är meningsfull – det vill säga inom en tid som man inte kan göra något åt – så finns det faktiskt ett akut hot mot Sverige. Detta måste svenska politiker förstå och sluta göra läget ännu akutare genom sitt machiavelliska käbbel om vem som bestämmer mest i sandlådan.

Vänligen,
Mikael Grev