Basplattan – rätt fokus?

Försvarsminister Hultqvist har den senaste tiden fokuserat sin argumentation på att Försvarsmakten behöver säkra det han benämner bottenplattan. Det låter väl förnuftigt, men är det verkligen det?

Basplattan måste här tolkas som det som gör att Försvarsmakten överhuvudtaget kan verka. Samtliga befattningshavare måste inom stipulerad tidsram kunna få tillgång till sin materiel. Denna materiel måste vara av tillräcklig kvalitét. De måste ha adekvat utbildning för att använda den. Kanske mest svårbedömt är dock att allt som görs måste fungera i alla led och inga allvarliga brott får finnas på vägen till leverans av effekt. Det senare kan enbart säkerställas genom försvarsmaktsövningar med ordentlig och objektiv utvärdering.

Tolkar man bottenplattan på detta vis så blir det också tydligt att det åligger Försvarsmakten och dess högsta chef att detta fungerar. Skulle det finnas allvarliga hinder för leverans av den beställda effekten så är det överbefälhavarens uppgift att antingen få gehör för nödvändiga förändringar eller ställa sin plats till förfogande. Detta är på intet sätt kontroversiellt. Om en myndighet inte kan utföra de uppgifter som är dem ålagda, och chefen inte får gehör för förändring, så uppstår förtroendekris. Förtroende måste lösas eller så får det bli skiftbyte i Bregottfabriken.

Överbefälhavaren har förmodligen varit den tydligaste sedan Owe Wiktorin så jag är övertygad om att om det inte finns några allvarliga problem med bottenplattan. Visst, den är på en låg nivå, den är underfinansierad och kraftigt försenad. Men i sak så är nog ÖB övertygad att om medlen som han begärt tillförs så kommer Försvarsmakten leverera beställd effekt enligt den tidsplan som meddelats. Notera beställd effekt och tidplan som meddelats.

Så försvarsministerns utspel om basplattan handlar om något annat. Tyvärr är jag rädd att det kan handla om förskjutande av fokus från politik och monetära medel till att Försvarsmakten måste göra om och göra rätt. Försvarsministern placerar subtilt Svarte Petter hos ÖB. Misslyckanden kommer framgent att vara ÖB:s fel eftersom det är han som trots allt är ansvarig för bottenplattan.

Genom att påstå att grundfunktionen i Försvarsmakten inte fungerar så hamnar både bevisbörda och fokus hos ÖB. Jag är förvånad att inte myndigheten redan har i svarat upp och meddelat att beställd basplatta kommer att levereras om inom angiven tidsram, om medel skjuts till enligt tidigare begäran.

Allvarligare är kanske att diskussionen om basplattan har tagit fokus från andra viktiga områden, till exempel framtiden. Här och nu är nödvändigt men det finns en tidsdimension i det uttrycket. Om några år så kommer här och nu vara det vi idag kallar framtiden. Politikerna har i omgångar dragit ner på forskning och teknik (FoT) så till den milda grad att Försvarsmakten snart tappat förmågan att beställa framtida vapensystem. Detta är bekymrande. Inom flygområdet – där jag har viss insikt – är det alarmerande.

Genom att inte forska så kommer vi att bli akterseglade vad det lider. Det blir lite som det tidigare tankeförbudet runt kärnkraften, där man inte ens fick forska på nya effektivare reaktorer – om de skulle placeras i Sverige. Detta innebar så klart att all kompetens på området försvann.

Likadant är det kring försvarsmateriel. Ges inga medel till att fundera på framtiden så kommer vi snart inte ens veta vad vi ska köpa. Vi blir helt beroende av utländska operatörer och tvingas mer eller mindre in i en större försvarsallians, där vi blir strykhundar då vi fortfarande saknar kompetensen.

Oavsett om försvarsministerns avsikt var att flytta fokus så blir det resultatet. Jag väntar med spänning på en motreaktion från Försvarsmakten i syfte att kunna agera här och nu – även om 10 år.

Vänligen
Mikael Grev

Wiseman på samma ämne